در این مطلب با انواع سازمان های استاندارد در زمینه شبکه آشنا خواهید شد. سازمان هایی مثل ANSI و ISO و ...

موفقیت اترنت نشان داد که که باز ار روش استفاده از شبکه های اختصاصی را ترجیحنمی دهد.
مشتریان یک محیط کاری باز را با برنامه های کاربردی مختلف که به تولیدات
سخت افزاری وابسته نباشد، می خواستند. این قابلیت میان عملیاتی باعث ایجاد رقابتدر تولیدات جدید شد. اهداف سیستم های باز عبارتند از:
هزینه کمتر
توانایی بیشتر
قابلیت عملیات متقابل بین سازندگان وسایل مختلف
این امر نیازمند این مطلب است که قابلیت های راتشخیصدهندوچگونگی
برقراری ارتباط و اشتراک داده ها را بدانند . این مطلب باعث شد که استانداردهایمختلفی در این زمینه ایجاد گردد.
در حال حاضر مؤسسات استاندارد زیادی در زمینه تکنولوژی اطلاعات و شبکه ها
وجود دارند که در جهت هماهنگی استانداردها با هم همکاری می کنند. در این قسمتسازمان های استاندارد مختلف را بررسی خواهیم کرد.


آشنایی با سازمان های استاندارد در زمینه شبکه

ANSI

یک سازمان خصوصی و غیر انتفاعی American Natonal Standard Institute(ANSI)
می باشد که وظیفه توسعه و هماهنگ سازی استانداردهای ملی را داراست . هرچنداستانداردهای این سازمان ملی است اما با انتشار استانداردهای آن در سازمان ها یاستاندارد بین المللی عدم رعایت آنها به منزله عدم رعایت استانداردهای جهانیمی باشد.
IEEE
مسئول تعریف و تدوین (Institute of Electrical and Electronic Engineers)IEEE
استانداردهای مخابراتی و ارتباطات داده ای است . بیشترین تلاش این سازمان برایبوده است. این (LAN,MAN) تدوین استانداردهای شبکه های محلی و شهریستانداردها با نام استانداردهای سری 802 مشهور هستند
سازگار است چون همانطور که گفته شد ANSI با استانداردهای IEEE استانداردهایبا سازمان های جهانی استاندارد در ارتباط است. ANSI
ISO
در سال 1946 پایه گذاری (International Organization for Standardization)ISOشد و اداره مرکزی آن در ژنو در کشور سو ئیس قرار دارد . استانداردهای این سازمان باشناخته می شوند که اگر چه یک سرنام صحیح و مورد قبول سازمان است ISO به معنی استاندارد گرفته شده است . این سازمان یک isos اما در اصل از لغت یونانیسازمان داوطلب است که از طرف سازمان ملل برای توسعه استانداردهای بین المللیایجاد شده است . این سازمان تمام موارد بجز موارد الکتر یکی و الکترونیکی راپوششمی دهد.هم اکنون این سازمان 90 عضو دارد و شاید مهمترین استانداردی که تدوین کرده باشدمدل مرجعISO/OSI باشد که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
IEC
اداره مرکزی آن در ژنو قرار (International Electrotechnical Commission) IEC
دارد و در سال 1909 تاسیس شده است . این سازمان استانداردهای بین المللی برایموارد الکتریکی و الکترونیکی تعریف می کند. این سازمان دارای 40 عضو است کهنماینده آمریکا در این سازمان می باشد. ANSI
Joint Technical ) JTC متوجه اهمیت فناوری اطلاعات شدند و با هم 1 OSI و IECمخصوص استانداردهای فناوری اطلاعات را تشکیل دادند. (Committee
IAB
را داشت توسعه اینترنت را کنترل می کند Internet Activities Borad که قبلاً نام IABدر زمینه تکنولوژیهای جدید IRTF . می باشد IRTF و IETF که شامل دو کمیتهنتیجه این تحقیقات را به صورت استاندارد تنظیم IETF اینترنت تحقیق می کند وشبکه های است که بعد اً IP می کند و مسئول تدویناستانداردهای تکنولوژیهای اینترنت از جملهبا آن آشنا خواهیم شد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه