كابلهاي مسي و انواع آن: 1 – كابل ژله فيلد خاكي (BFC) : اين نوع كابل در شبكه هاي مخابراتي براي كابل مشتركين به صورت مستقيم در زير خاك استفاده و در اين شركت از 10 زوج تا 1800 زوج توليد مي شود.

كابلهاي مسي و انواع آن:

1 – كابل ژله فيلد خاكي (BFC) : اين نوع كابل در شبكه هاي مخابراتي براي كابل مشتركين به صورت مستقيم در زير خاك استفاده و در اين شركت از 10 زوج تا 1800 زوج توليد مي شود. 
2 – كابل ژله فيلد كانالي (CFC) : در شبكه هاي تلفني به منظور كابل مشتركين از اين نوع كابل استفاده مي شود كه براي نصب در كانال مناسب بوده و از 100 زوج تا 2400 زوج توليد مي گردد. 
3 – كابل ايركور كانالي (CUC) : اين نوع كابل بين مراكز مخابراتي و از مراكزمخابراتي تا كافو مورد بهره برداري قرار مي گيرد. ضمنآ مناسب نصب در كانال بوده و از 600 زوج تا 2400 زوج توليد مي شود. 
4 – كابل هوايي مهاردار (SSC) : در شبكه هاي محلي و روستايي بصورت نصب بر روي تيرهاي نگهدارنده استفاده مي گردد. 
5 – كابل هوايي ساده (AC) : حهت اتصال مشترك به نقاط توزيع بكار ميرود. 
6 – دوبل هوايي مهاردار (DW) : اين كابل مشترك را به پست متصل مي كند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه